Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

mkkm
3380 e415
Reposted fromzoja zoja viaszydera szydera
3573 008f 500

anamorphosis-and-isolate:

― Frances Ha (2012)
"I’m not messy. I’m busy."

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
mkkm
Iceland
Reposted fromlifeless lifeless viaszydera szydera
mkkm

mikeseehagel:

UCLUELET, BC 

Reposted fromlifeless lifeless viaszydera szydera
7138 87b7 500
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaszydera szydera
7189 9e89
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaszydera szydera
2769 fa37
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
9251 2015
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
2422 aa1b 500

Klimt’s studio with the last paintings he was working on. Vienna.

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
mkkm
2433 1e3a 500
Jak mi tego brakuje!
mkkm
mkkm
(100+) favoritas | tumblr
Reposted fromweightless weightless viabirke birke
mkkm
Nie każdy facet jest w stanie udźwignąć Twoją kruchość, wnętrze i dlatego po prostu spierdala.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
mkkm
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viamefir mefir
mkkm
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viamefir mefir
mkkm
0335 f13e
mkkm
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki, Vithren - Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej
Reposted fromawkwardx awkwardx viaszydera szydera
mkkm
8909 b1cb
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaszydera szydera
mkkm
9112 d54c
Reposted fromiamstrong iamstrong viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl